Go to content

Main menu:

AYAKTA

ÜRÜNLERİMİZ > SAGLIK

AYAKTA TEDAVİ


Ayakta tedavi teminatları tek başına verilemez, ancak hastane tedavisi teminatı ile birlikte alınabilir.

Ayakta Tedavi Teminatları seçilmişse, sigorta sözleşmesinin ekinde ayakta tedavilerde kullanılmak üzere Gider Bildirim Formu verilir. Gider Bildirim formunun hekim tarafından eksiksiz olarak doldurulması ve Sigortacıya gönderilmesi gerekir. Eksik doldurulan formlar değerlendirilmeye alınmaz.

Doktor Muayene Teminatı: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yaptırılacak muayenelere ait giderler, belgelenmesi kaydıyla poliçede belirtilen limit ve iştirak oranı dahilinde ödenir.

Türk Tabibler Birliği görüşü doğrultusunda, ilk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak 10. güne kadar yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle bu şekilde faturalandırılmış kontrol muayene giderleri teminat dışındadır.

Şirketimizin anlaşmalı hekim muayenesi uygulaması başlattığı illerde anlaşmalı hekimlerce yapılacak doktor muayene giderleri teminat limiti kapsamında %100’lü olarak ödenir.

Eko Plan kapsamındaki doktor muayene giderleri, Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı ve poliçede belirtilen yıllık limit ve iştirak oranına uygun olarak karşılanır.

Reçeteli İlaç Teminatı: Teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle hekim tarafından reçete edilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylı ilaç bedelleri, bir aylık tedavi dozu kadar; reçete ilişiğinde fatura/kasa fişi, ilaç küpürü ibraz edilmesi kaydıyla poliçede belirtilen limit ve iştirak oranı dahilinde ödenir. Teminat beher reçete için geçerli olup, reçete bölünemez.

Türkiye'de bulunmayan ve muadili olmayan, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle ithal edilen ilaçlar, İlaç Gider Bildirim Formu, hekim reçetesi, fatura ve fiyat küpürü ile belgelenmesi ve teminat kapsamındaki bir durumla ilgili olması halinde ödenir.

Kronik hastalıklar için ilaç kullanımı gerektiğinde, sigortalının rahatsızlığının, rahatsızlığın öyküsünün ve planlanan tedavisinin yer aldığı hekim raporu ile birlikte sigortacıya başvurması gerekir. Kronik ilaç kullanımının onaylanması halinde sigortalının poliçe dönemi içerisindeki tedavi  süresince, gerekli ilaçlar için anlaşmalı eczaneye ‘’ilk doktor raporu ve/veya reçete fotokopisi ‘’ ile başvurması yeterli olacaktır.Tedavi süresince talep edilen onaylanan ilaçlar , ilaç küpürü ve ve kasa fişi / fatura ibraz edilmesi halinde poliçede belirtilen iştirak oranı ve limit dahilinde ödenir.

Alerji aşıları hariç 0-6 yaş grubu tüm çocukluk ve koruyucu aşılar ile yılda bir kez grip aşısı poliçede belirtilen ilaç teminatı limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenir.

Teşhis Yöntemleri Teminatı: Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın teşhisi nedeniyle doktorun gerekli gördüğü her türlü tahlil tahlil teminatı limiti ve iştirak oranı dahilinde, röntgen, USG, mamografi, sintigrafi, EKG, EKO, ultrasonografi, dopler, treadmill gibi teşhis yöntemleri röntgen teminatı limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenir.

Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın teşhisi için doktor tarafından gerekli görülen her türlü MR, tomografi , talyum, koroner arter kalsiyum skorlama testi ve EBT, anjiografi (koroner anjiografi hariç),uyku testleri, gastroskopi, endoskopi gibi girişimsel tanı yöntemleri, biyopsiler ve biyopsi için gerekli ilaç ve tıbbi malzemeler vb. gibi modern teşhis yöntemleri limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenir.

Aynı hastalık/rahatsızlık ile ilgili yaptırılan tetkik giderleri karşılık gelen teminat kapsamında tek limit dahilinde ödenir.

Teşhise yönelik test işlemlerinde Tanı Amaçlı Gider Bildirim Formunun hekim tarafından eksiksiz olarak doldurulması ve hekim tarafından yapılması gerek görülen her tanı işleminin bu formda belirtilmesi gerekir.

Tahlil faturalarına ,yapılan tahlillerin sonucunu gösteren raporun kopyası, röntgen vb.tetkiklerin faturalarına da yapılan tetkikin yazılı sonuç raporu eklenmelidir.

Eko Plan kapsamındaki tüm teşhis giderleri, Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı ve poliçede belirtilen yıllık limit ve iştirak oranına uygun olarak ödenir.

Fizik Tedavi Teminatı : Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavi seansları ve rehabilitasyon giderleri , poliçede belirtilen yıllık limit ve iştirak oranı dahilinde ödenir.

Eko Plan kapsamındaki tüm fizik tedavi giderleri, Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı ve poliçede belirtilen yıllık limit ve iştirak oranına uygun olarak ödenir.

Yukarıda belirtilen ayakta tedavi teminatı kapsamındaki teşhis ve tedavi giderleri, poliçede belirtilen ayakta tedavi yıllık limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenir.

Back to content | Back to main menu